Tietovaranto
Tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti yhteenkuuluvien tietojen kokoelma.
Rekisterinpidon toimenpiteet ja laillisuus
Dokumentointi
Tiedonhallintayksikköjen on laadittava tiedonhallintamalli 1.1.2021 mennessä.
Vastuuttaminen
Johdon on huolehdittava siitä, että tiedonhallintayksikössä on määritelty tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut.
Valvonta
Johdon on huolehdittava siitä, että tiedonhallintayksikössä on järjestetty riittävä valvonta tiedonhallintaan liittyvien säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.
Raportointi
Toimintaprosessi
Viranomaisen asiankäsittely- tai palveluprosessi
Yleinen tietoturvatietoisuuden hyvätaso mahdollistaa palvelutyön toteuttamisen turvallisesti
Tietojärjestelmä
Ihmisistä, laitteista ja ohjelmistoista koostuva järjestelmä, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa.
Perinteiset teknisentietoturvallisuuden toimenpiteet
Tekninen suojaus
(palomuurit, haittaohjelmat)
Pääsynhallinta
Häiriöiden
hallinta
Tietoaineistojen
hallinta
Yksikkökohtaiset
ohjeistukset
(HR, aspa, liikkuva työ)
Yleiset ohjeistukset
(etätyö, sähköposti,
laitteet)
Riskienhallinta ja
johtaminen
Henkilöstön jatkuva
koulutus
Tietosuoja ja
rekisteröidyn oikeudet
Informointi
Kumppanihallinta
ja sopimukset