Mantajärven kunta
Etusivu >>
Tietosuoja >>
Tietosuojaselosteet

Erityisryhmien asumispalveluiden rekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Mantajärven sosiaali- ja terveyslautakunta

PL 150, 10100 Mantajärvi
01 256 1205
Mantakatu 15
hyvinvointitoimiala@mantajarvi.fi
2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Toimistopäällikkö Seppo Neva
Mantakatu 16, 10100 Mantajärvi
01 256 1209
seppo.neva@mantajarvi.fi
3. Rekisterin nimi
Erityisryhmien asumispalveluiden rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavien asumispalvelujen antamiseen liittyvä päätöksenteko, suunnittelu, seuranta, arviointi, tilastointi ja laskutus.

Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaan henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä.
Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka sisältävät sekä asumisen että tarvittavat palvelut ja edellyttävät muuttoa omasta asunnosta toiseen. Lyhytaikaista kiireellistä tukea asumisessaan tarvitseville henkilöille järjestetään tilapäistä asumista.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai tukea itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetussa asumisessa asumista tuetaan sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaali- ja terveyspalveluilla.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja.
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat sopivan asunnon, jossa saa hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluihin kuuluvat asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, peseytymis- , vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palvelut järjestetään ympärivuorokautisesti.

Rekisteriä käytetään palvelu- ja tukiasumisen järjestämiseksi, asiakkaan hoidon ja hoitoa tukevan sosiaalityön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Rekisteriä käytetään myös palveluiden suunnitteluun ja tutkimus- ja tilastointitarkoitukseen.
5. Tietosisältö
Asiakkaan henkilötiedot sekä perhesuhteet, asiakkaan pankkitiedot, asiakaskontaktit ja toimenpidetiedot, asumispalveluhakemukset sekä -päätökset, palvelumaksun määräytymiseen liittyvät tiedot, tilastointiin liittyviä tietoja
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaalta ja/tai hänen edustajaltaan tai ne ovat palveluyksikössä syntyneitä tietoja.

Asiakkaan tietoja voidaan saada viranomaiselta ja muilta tahoilta joko asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Ensijijaisesti tietoja pyydetään aina asiakkaalta itseltään. Asiakas saa aina tiedon, mikäli häntä koskevia tietoja hankitaan nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

Veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta saadaan lisäksi teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekisterissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §).
Väestötietojärjestelmästä saadaan henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla (Väestötietolaki 29 §)
7. Tietojen luovuttaminen
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskukselle annetaan sen pyynnöstä tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot (eivät sisällä tunnistetietoja). (Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) 2 §).
8. Henkilötietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Pääsääntöisesti rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuoja.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaoh-jeistuksella.

Paperiset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.
10. Tietojen säilyttäminen
Tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen sekä arkistonmuodostussuunnitelman perusteella.
11. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 15). Pyynnöstä tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on enintään kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on erityisen monimutkainen ja laaja, voidaan määräaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Tietosuojavaltuutettu voi joissain tapauksissa antaa rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Lomakkeen voi pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimipisteistä tai kirjaamosta.
Internetsivuilta (www.turku.fi) lomake löytyy mm. sosiaali- ja potilasasiamiesten sivuilta hakusanoilla: potilasasiamies tai sosiaaliasiamies.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen:
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kirjaamo
PL 670, 20101 Turku
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 30, 2.krs

...